Drukuj

REALIZACJA PROGRAMU 500+ OD 1 LIPCA 2019 R.


1. Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.


2. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach - tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

3. W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

4. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane będą od dnia 1 lipca 2019 r.

5. Osoby realizujące program 500+ na terenie Gminy Siemyśl:
• starszy inspektor Dorota Pomorska (OPS pok. nr 6),
• inspektor Ewa Paszko (OPS pok. nr 7).

6. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane:
- w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.,
- w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 r.
Wnioski złożone w kolejnych miesiącach - przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

7. Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków. Dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie w 2021 r. złożyć kolejny wniosek.

Inne zmiany od 1 lipca 2019 r.:
- prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko,
- przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko,
- wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Ważne !!
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
W przypadku gdy osoba (matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, dyrektor domu pomocy społecznej) marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej, lub w formie opłacania usług.