Drukuj

V SESJA RADY GMINY


     17 maja 2019 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:

- w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
- w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (2 uchwały),
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r.,
- w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl,
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (3 uchwały),
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (9 uchwał).

     Uchwały Rady Gminy Siemyśl publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).