Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał  sesję   Rady   Gminy   Siemyśl.     Sesja   odbędzie   się    dnia  29 czerwca 2010 r.  (wtorek)  o  godzinie  11.00  w  Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
6. Podjęcie uchwał:
 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków,
 -  w sprawie   określenia  zakresu  i  formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl  za  pierwsze półrocze  oraz   informacji  o  kształtowaniu   się  wieloletniej prognozy,
 -  w sprawie określenia  zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl,
 -  w sprawie  przystąpienia  Gminy  Siemyśl   do  stowarzyszenia  pod nazwą  „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”,
 -  w sprawie przystąpienia do realizacji projektów pn.:  „Wrota  Parsęty II  –
Infrastruktura  społeczeństwa   informacyjnego   w   dorzeczu   Parsęty”   i   „Wrota  Parsęty  II  – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty".
7.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
8.  Zamknięcie sesji.