Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

INFORMACJA DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Siemyśl przypomina, że zadeklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas - do15-go dnia każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe. Przy dokonywaniu płatności w treści przelewu należy wpisać miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.                                                                                      
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.