Alternative content

Get Adobe Flash player

Drukuj


DOPŁATY Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY


     W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
      Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siemyślu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

     Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.
      Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny,
żółty), soja, wyka siewna;
3. Ziemniak.
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

     Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

Biuro Powiatu Kołobrzeskiego ARiMR w Siemyślu